Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje www.stonelita.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis, bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sutartimi sąlygomis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, bei pareigos, prekių įsigijimo, bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė, bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu WWW.STONELITA.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti, ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus, ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai nebus informuojami papildomai.WWW.STONELITA.LT atnaujintos taisyklės automatiškai talpinamos WWW.STONELITA.LTinternetinėje parduotuvėje, skyrelyje "Paslaugų teikimo sąlygos".

1.3. Pirkti WWW.STONELITA.LT elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. UAB Stonelita turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikėWWW.STONELITA.LT, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba UAB Stonelita veiklos planavimui ir analizei. UAB Stonelita taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais, UAB Stonelita veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai, tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis, bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis"). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Patvirtinti užsakymą".

3.2. UAB Stonelita nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad UAB Stonelita patvirtina užsakymą nuo momento, kai el. paštu atsiunčia užsakymo patvirtinimą.

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma WWW.STONELITA.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti WWW.STONELITA.LT internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formpje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis WWW.STONELITA.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. UAB Stonelita turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės WWW.STONELITA.LT teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašesnę prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais, Eurais ir JAV doleriais su PVM 21 %. UAB Stonelita pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams arba Lito (LTL) ir Euro (EUR) santykiui.

8.2. Pasikeitus oficialiam Lito ir Euro kursui (šių Taisyklių sudarymo metu oficialus Lito ir Euro valiutos santykis yra lygus 1 EUR = 3,4528 LTL) visos WWW.STONELITA.LT internetinės parduotuvės kainos ir visos iš su UAB Stonelita sudarytų Pirkimo-pardavimo sandorių, kylančios piniginės Pirkėjo prievolės Litais perskaičiuojamos pagal naują kursą taip, kad Pirkėjo mokėtina suma Eurais būtų lygi sumai Eurais, apskaičiuotai pagal seną, Taisyklių sudarymo metu, Lito ir Euro kursą.

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1. Apmokėjimas banko pavedimu - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į UAB Stonelita banko sąskaitą.

8.3.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais - Pirkėjas už prekes sumoka į UAB Stonelita kasą, esančią Vilniuje, Agrastų g. 36 atsiimant prekes.

8.4. Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išmtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, ar jo atstovas privalo kartu su Pardavėju, arba jo atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui, ar jo atstovui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės "Prekių pristatymas" skyriuje.

9.7. Jei Pirkėjas nepagrįstai atsisako, ar vengia priimti Prekę, jis moka 10 Lt už kiekvieną uždelstą dieną (šis mokestis laikomas Prekės saugojimo mokesčiu). Prekės saugojimo mokestis pradedamas skaičiuoti nuo Pardavėjo pranešime nurodyto termino, kada Pirkėjas turėjo priimti Prekes.

9.8. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti Prekių pristatymo išlaidas.

9.9. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai UAB Stonelita turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybė.

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.2. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10.3. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.4. Prekės defektu nelaikoma:

10.4.1. Plytelių matmenų nukrypimas iki 3mm.

10.4.2. Plytelių atspalvių nesutapimas.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas.

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", bei ūkio ministro 2001 rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis nuostatomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

12. Atsakomybė.

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei WWW.STONELITA.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečias asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai. kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

13. Apsikeitimas informacija.

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos.

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Napavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.